VERKOOP-VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De verkoper van de tickets is BattleKart Belgium BV, ingeschreven aan de KBO onder het nummer 0539.758.973, waarvan de maatschappelijke zetel in 7711 Dottenijs, 20A Valemprezstraat – België gelegen is. Tel: 32(0)56 94 15 28 –info@antwerpen.battlekart.com. 

Artikel 2 – Huisreglement en toegangsvoorwaarden tot de attractie

Met de aankoop van een dienst bij BattleKart Belgium BV, gaat de klant zowel akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden alsook met het huisreglement en de toegangsvoorwaarden tot de attractie.

Artikel 3 – Prijzen van de tickets/cadeaubonnen – Geen terugbetaling

 1. De directie behoudt zich het recht voor om op elk moment de tarieven te wijzigen, zonder de klanten te benadelen die al een race gereserveerd en betaald hadden vooraleer de prijswijziging plaatsvond.
 2. In de mate van het mogelijke probeert het management van BattleKart de bezoekers te informeren over eventuele verstoringen in haar activiteiten, en dit door de Facebookpagina regelmatig bij te werken.
 3. Het enig doel van de informatie verspreid via Facebook is om de nadelen, die de bezoekers kunnen ondervinden, zoveel mogelijk te beperken. Dit kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een aanvaarding door de directie om een korting op de races toe te kennen voor verstoringen die niet via deze weg door BattleKart werden gecommuniceerd.
 4. De BattleKart-races worden in geen geval omgeruild of terugbetaald, noch volledig noch gedeeltelijk, ongeacht de manier waarop de klant zijn tickets heeft aangekocht. Deze regel is zelfs van toepassing indien de race niet gebruikt is of niet meer gebruikt kan worden door de koper, indien alle of een deel van de attracties van het complex ontoegankelijk zijn/waren, of wanneer een race is opgeschort binnen de geldigheidsduur van het ticket wegens problemen gerelateerd aan het uitbaten van het complex (pech, veiligheidsproblemen, onderhoud of renovatie van de attracties, de installatie van nieuwe attracties, …). De bovenstaande omstandigheden kunnen in geen geval worden gelijkgesteld met gevallen van overmacht.
 5. Zelfs in geval van overmacht (in de juridische betekenis van het woord) hoeft BattleKart Belgium BV aan de klant enkel een nieuwe datum voor te stellen voor het ticket dat door het geval van overmacht niet kon worden gebruikt. 

Elke race moet in principe op tijd beginnen en er kan geen terugbetaling geëist worden in geval van (te) late aankomst.

Afhankelijk van de omstandigheden waarop de klant zich beroept en de beschikbaarheid van de pistes zal de directie, of bij gebreke daarvan het BattleKart-team beslissen of een verplaatsing van de race naar een later tijdstip mogelijk is.

Artikel 4 – Geldigheid van tickets/cadeaubonnen

 1. De gereserveerde plaatsen in een spel zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden uitgeleend of overgedragen.
 2. Het is strikt verboden om de toegangskaarten te reproduceren, te dupliceren of te vervalsen, op welke manier dan ook. Elke poging tot verkoop of gebruik van een valse toegangskaart leidt niet alleen tot strafrechtelijke vervolging, maar ook tot de onmiddellijke inbeslagname van die valse toegangskaart, zonder dat deze kan worden terugbetaald. BattleKart behoudt zich ook het recht voor om de vervalser aan te klagen en een schadevergoeding te eisen.
 3. BattleKart Belgium is niet aansprakelijk in geval van onrechtmatig gebruik van een ticket na verlies of diefstal, indien dit verlies of deze diefstal niet eerder aan haar werd gemeld. De geldigheid van de promocodes op de cadeaubonnen kan bijvoorbeeld op verzoek van de benadeelde houder door BattleKart worden geblokkeerd.

Artikel 5 – Eerbiediging van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de website en zijn elementen behoren toe aan BattleKart Belgium BV. De verkoopovereenkomst gesloten tussen BattleKart Belgium BV en de koper verschaft laatstgenoemde niet het recht om de elementen van de BattleKart Belgium BV website te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te posten, door te sturen of te verspreiden.

Artikel 6 – Bescherming van de privacy

De regels betreffende de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden beschreven in het privacybeleid dat is opgenomen op een apart tabblad op de website.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de website van BattleKart Belgium en de verkoop van tickets is door het Belgisch recht geregeld. De rechtbanken en gerechtshoven van het arrondissement Doornik zijn de enige wettelijk bevoegden.

Artikel 8 – Online verkoop van tickets, toepassingsgebied

Contracten die op afstand worden afgesloten via de website BattleKart.be worden rechtstreeks afgesloten met BattleKart Belgium BV. Indien de koper van het ticket een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, zijn de bepalingen van dit wetboek op hem van toepassing.

Artikel 9 – Aanbod

 1. De informatie over de producten of diensten die op de website van BattleKart Belgium kunnen worden gekocht, vormt een verkoopaanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het aanbod geldig, zolang het geen materiële fouten bevat, en zolang het aanwezig is op de officiële website van BattleKart Belgium.
 2. BattleKart Belgium is niet verantwoordelijk voor de informatie, prijzen, toegangsvoorwaarden en openingsuren die niet afkomstig zijn van haar officiële website.

Artikel 10 – Totstandkoming van de overeenkomst

De te volgen stappen om het contract te sluiten zijn:

 1. Verbinding met de boekingstool (in het geval van een eerste verbinding, een account aanmaken) op de site http://antwerpen.battlekart.com;
 2. Keuze van datum en tijdstip;
 3. Keuze van het aantal spelers en het aantal spellen per speler;
 4. Keuze van de tariefformule (met of zonder privatisering);
 5. Eventueel het invoeren van een promotiecode;
 6. Aanvaarding van de toegangsvoorwaarden, het huisreglement en de algemene verkoopvoorwaarden;
 7. Samenvatting van uw reservering;
 8. Betaling;
 9. Aanvaarding of weigering van de betaling (door onze betaalprovider) – Onze online betaalprovider (HiPay) verstrekt geen betalingsinformatie aan BattleKart Belgium, die bijgevolg alle verantwoordelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. In het kader van hun relatie accepteren de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en registraties binnen computersystemen. Het bedrijf HiPay respecteert de voorschriften van de PCI DSS-standaard.

Artikel 11 – Afwezigheid van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 16, alinea l, van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend “voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.”

Artikel 12 – Tarieven en het begrip “groep”

 1. Volgens deze voorwaarden kan een race met 1 tot en met 12 spelers gespeeld worden.
 2. Tot en met 12 spelers zijn de openbare tarieven van toepassing en enkel de online boeking laat u toe om het gewenste tijdslot te blokkeren.
 3. Zolang het maximaal aantal spelers voor een race niet is bereikt, zijn de races nooit geprivatiseerd. Uw groep kan dus worden aangevuld met andere spelers die aan uw spel deelnemen, zeker als het om een kleine groep gaat. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling, korting of compensatie met betrekking tot deze situatie waarvan men veronderstelt dat ze bij de speler(s) gekend is.
 4. Er bestaan groepstarieven die van toepassing zijn voor groepen van meer dan 12 spelers, voor bedrijven en instellingen. Onze commerciële teams staan tot uw beschikking om u een evenement op maat aan te bieden tegen een transparante prijs. De reservering van een groepsevenement wordt pas definitief in onze planning opgenomen als de offerte voor akkoord ondertekend naar ons werd teruggestuurd. De reservering is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Bij gebreke van betaling tien dagen voor de datum van de dienst, wordt de reservering als nietig beschouwd.

Artikel 13 – Reservering

 1. Reserveringen worden gemaakt via de website, door het aanmaken van of aanmelden met een persoonlijke account en het betalen van het gewenste spel. Vanaf 20 personen kunt u een offerte op maat aanvragen via de contactpagina of via het telefoonnummer +32 3 386 15 60 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur, in het weekend tijdens de openingsuren van het centrum).
 2. Alle reserveringen moeten door BattleKart Belgium per e-mail worden bevestigd. Als u geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met ons administratief team via het telefoonnummer +32 3 386 15 58 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur, in het weekend tijdens de openingsuren van het centrum).
 3. Reserveringen worden pas van kracht na de volledige betaling van de dienst. BattleKart behoudt zich het recht voor om een niet-betaald tijdslot uiterlijk één week voor de datum van de dienst opnieuw te koop aan te bieden.

Artikel 14 – Betaling van een reservering

 1. De race is vooraf te betalen, wanneer je reserveert, online via de website antwerpen.battlekart.com. Indien dit niet mogelijk is en alleen op basis van beschikbaarheid (ook zichtbaar in real time en online op dezelfde website), kan een klant zich inschrijven voor een spel en ter plaatse betalen (contant of met kredietkaart) aan de receptie van het centrum.
 2. Online reserveringen worden in euro betaald via het betalingsplatform HiPay (kredietkaart, Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact…). De kaart wordt gedebiteerd nadat de klant op de knop “Betalen” heeft geklikt. De betaling van de reserveringen kan ook worden gedaan door gebruik te maken van (een deel van) het beschikbaar saldo van de BattleKart-account van de speler. Deze account kan, indien nodig, met dezelfde betaalmiddelen, maar ook met een PayPal-account herladen worden. De klant ontvangt vervolgens een bevestiging van betaling of van het herladen van zijn persoonlijke account.

Artikel 15 – Annulering van een reservering

– Races gereserveerd via de website: Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van economisch recht*, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop. BattleKart is daarom niet verplicht om een door de klant geannuleerde reservering terug te betalen.

– Races gereserveerd via een offerte (groepen van meer dan 12 personen, bedrijfsevenementen, …): Aanvaarding van een offerte wordt gelijkgesteld met de betaling ervan. Behalve in situaties die aan het oordeel van de directie worden overgelaten, zijn de bedragen die op een ondertekende offerte vermeld worden, onherroepelijk verschuldigd.

*De consument kan het in artikel VI.47 bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.”

Artikel 16 – Foutieve betalingen

Als u een betaling aanvecht die per ongeluk op onze site was uitgevoerd, worden de administratiekosten aan u doorberekend. Deze kosten bedragen 20€/transactie, maar dit tarief kan veranderen. Het (resterend) saldo van de spelersaccount kan in geen geval uitbetaald worden.

Artikel 17 – Verkoop van BattleKart-races door een derde partij

In het geval van tickets en/of kortingsbonnen die zijn gekocht of verkregen via een derde partij, is de koper uiteraard gebonden aan de contractuele bepalingen die hem binden aan deze wederverkoper. Alleen al het betreden van het centrum toont echter aan dat hij akkoord gaat met het huisreglement van BattleKart en de geldigheidsvoorwaarden van het aanbod van de derde verkoper. De verkoop van races die door BattleKart worden aangeboden is strikt verboden en BattleKart Belgium BV behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen of bedrijven die zonder haar uitdrukkelijke toestemming (officiële of vervalste) tickets te koop zouden aanbieden.